ค้นหาการพูดในฉบับของตัวเอง และก้าวข้ามขีดจำกัดไปด้วยกันนะ :)

Photo by Samuel Pereira on Unsplash
CONNEXT ED Workshop2018 กับช่วง คุณจีน่า จีนาฟู หัวข้อ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพData Innovation Board
  1. Explore
  2. Ideate
  3. Evaluate

ปัญหาที่เค้าเจอ

  1. คนทำ Workshop ไม่ค่อยเข้าใจว่าในแต่ละ Block คืออะไร หรือเข้าใจผิดไปจากความตั้งใจของบอร์ดไปเลย
  2. การสร้าง Block แต่ละอัน เหมือนจะไม่ได้รับความใส่ใจเท่าที่ควร


Photo by Sigmund on Unsplash
dag.doc_md = __doc__


ใช้ Python Script เข้าถึงข้อมูลผ่าน Django ORM

Photo by Azamat E on Unsplash
import django
import os
import sys

# Add the project to sys.path, so that Python can find packages
PROJECT_ROOT = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "testing_django")
sys.path.append(PROJECT_ROOT)
# Set up the Django environment
os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "testing_django.settings")
django.setup()
from categories.models import Category
categories = Category.objects.all()
for index, each in enumerate(categories, start=1):
print(f"{index}. {each.name}")


Photo by Clay Banks on Unsplash

ไม่ว่าพวกคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ไม่ว่าจะไปอยู่ในวัฒนธรรมหรือสังคมที่ย่ำแย่แค่ไหน ให้หมั่นทบทวน และระลึกไว้เสมอว่า “คุณค่า” และ “ความเป็นตัวตน” ของพวกคุณคืออะไร รักษามันไว้ให้ดี และอย่าเสียไปเพราะสิ่งแวดล้อมที่เราไปอยู่

  • ถ้าบอกว่าเราทำ Agile Software Development ลองย้อนกลับมาดูทีมตัวเอง เราได้ทำสิ่งนั้นอยู่หรือว่าเรากำลังทำ Waterfall อยู่
  • ถ้าเรียกตัวเองว่าเป็นโค้ช ลองย้อนกลับมามองตัวเอง ดูสิ่งที่ทำลงไปว่าคุณกำลังเป็นโค้ช หรือคุณกำลังเป็นเมเนเจอร์
  • ถ้าบอกว่าเรากำลังช่วยคนอื่นอยู่ ลองย้อนกลับมาดูว่าเราช่วยเค้าในทางไหน ใช่ทางที่ถูกต้องหรือไม่


Photo by Sasha Freemind on Unsplash


Feedback is a gift. 🎁

Photo by Jackie S on Unsplash

แล้วถ้าไม่ได้ Feedback แล้วจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไร?

“การถามหา Feedback”

แล้วถามหา Feedback อย่างไรดี?ปัญหา Regression

import pandas as pddf = pd.DataFrame(data={
'hours': [2.5, 5.1, 3.2, 8.5, 3.5, 9.2, 8.9, 6.9, 7.8, 2.7],
'scores': [21, 47, 27, 75, 30, 88, 95, 76, 86, 25]
})
df
ข้อมูลจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการอ่านหนังสือกับคะแนนสอบที่ได้

Kan Ouivirach

Data Craftsman. Passionate in software engineering, data engineering, and data science. ♥

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store